IP>Firewall>Service ports

برای غیر فعال کردن آن و حل برخی مشکلات VOIP از جمله صدای یک طرفه در Elastix و ایزابل  دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید

/ip firewall service-port disable sip

یاد در Winbox به مسیر IP>Firewall>Service ports بروید و با کلیک روی آن را Disable کنید