وبلاگ رسانگار
با ما حرفه ای باشید
مطالب درج شده یا کلمه کلیدی

زبیکس

رفع خطای query maxQueryMetrics زبیکس

در زمان اتصال به vCenter 6.7 در لاگ پروکسی یا سرور Zabbix خطای زیر دریافت می شودError of query maxQueryMetrics: 'config.vpxd.stats.maxQueryMetrics' is invalid or exceeds the maximum number of characters permitted.برایحل این مشکل در