برنامه‌ریزی کنید

داستان کاربر (User Story) و موضوعات و موارد (Issue) را ایجاد کنید، اسپرینت‌ها را پلن کنید و وظایف  (Task) ها را بین تیم نرم‌افزاری (یا انواع دیگر تیم و پروژه) تقسیم کنید.

پیگیری کنید

عملکرد تیم خود را با درک کامل جزئیات و چرخه اجرا اولیت بندی کرده و یا در خصوص آن بحث و گفتگو کنید

انتشار محصول

پروژه ، محصول یا نسخه‌های نرم افزار   خود را با آگاهی از  اینکه همه اطلاعات همیشه بروز است با اطمینان و آسایش خاطر منتشر کنید.

گزارشات

کارایی تیم خود را بر اساس اطلاعات لحظه ای و مصور که تیم میتواند از آنها استفاده کند بهبود بدهید

یک چرخه کار انتخاب کنید ، یا فرایندهای مخصوص خود را بسازید

هر تیمی ممکن است فرایند‌های منحصر به خودش را برای تحویل محصول داشته باشد. یک چرخه کار موجود را استفاده کرده و   یا آن چرخه ای را که با روش کار تیم شما هماهنگ است را ایجاد کنید.

جیرا را با ابزارهایی که همین حالا استفاده می کنید ادغام کنید

گردش کارهای خود را با یک سیستم‌های سطح جهانی ادغام و  با یکپارچگی جیرا بهبود دهید تا تیم شما کار خود را هر چه بهتر از قبل انجام دهد

مدیریت دانش

 ‌فقط با یک کلی نیازمندی‌های محصول را در سیستم مدیریت دانش کانفلونس به یک BackLog جیرا تبدیل کنید.

Develop WorkFlow

 زمانی که Commit در Source Control مثل  Git و BitBucket اتفاق ثبت می‌شود  جیرا بصورت خودکار Issue ها را بروز کرده و کار را پیش می‌برد

بزودی ....

روی تحویل پروژه و محصول کار کنید، باقی را سیستم‌های نرم‌افزاری چابک بر عهده می‌گیرند.

بزودی ....

روی تحویل پروژه و محصول کار کنید، باقی را سیستم‌های نرم‌افزاری چابک بر عهده می‌گیرند.