نرم افزار مدیریت کلینیک تصویربرداری و معالجات سرپایی

نرم افزار مدیریت درمانگاه ، کلینیک درمان سرپایی و کلینیک یا مراکز تصویر برداری پزشکی با قبالیت های بیشمار در بخشهای مختلف از جمله نوبت دهی، حسابداری و پرونده الکترونیک بیماران کلینیک تشکیل شده و میتواند کاغذ را از سیستم های مدیریتی شما خذف کند . در پیاده سازی نرم افزار HIS کلیه ملزومات جهت دسترسی بدون تاخیر توسط کلیه  بخش ها به اطلاعات اولویت اصلی می باشد