من یک سایت فروشگاهی دارم که هر چند وقت بار مجبور به انتقال هاست خود به خاطر قطعی زیاد سرویس دهنده می شدم تا اینکه با رسانگار آشنا شدم اعتراف می کنم در سک سال گذشته سایتم حتی یک دقیقه قطع نشده و احساس خوبی دارم از اینکه سایتم در اینجا میزبانی می شود