از دوستان عزیز در رسانگار کمال تشکر را بابت همکاری، همیاری و پشتیبانی برای آماده سازی سایت جشنواره عکس نورنگار در طی چند سال گذشته داریم.