شرکت پترو مبنا انرژه صمیمانه از زحمات و پاسخ سریع رسانگار کمال تشکر را دارند ;
ما در اکثر مواقع که از خارج از ایران با دوستان خوب رسانگار تماس حاصل مینماییم در اسرع وقت نسبت به راهنمایی و دستورالعمل های لازم جهت همسان سازی باسیستم موجود در ان کشور به ما کمک نموده اند که در بعضی مواقع نیز این مشکلات ناشی از کشور مقصد بوده و ارتباطبی با رسانگار نداشته است و این حسن نیت دوستان درخوصوص راهنمایی همکاران ما قابل ستایش است
با سپاس