سرعت پاسخگویی و رسیدگی بالا یکی از بهترین ویژگی های شرکت ارائه دهنده خدمات است .