با نهایت مهربانی، احترام و دقت ایشان، در کمترین زمان ممکن سوالات پاسخ داده شد، تغییرات اعمال و درخواست ها بطور جامع و کامل انجام گردید.