وظیفه خودم میدونم از سرعت مناسب پاسخگویی و قدرت فنی کارشناسان محترم رسانگار تشکر کنم .
عالی